10 Kỹ Năng Mềm Bạn Cần Biết

1. Kỹ Năng Giao Tiếp

 

 

2. Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo

 

 

3. Kỹ Năng Tự Tin -  Năng Động

 

 

4. Kỹ Năng Đặt Mục Tiêu

 

 

5. Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

 

 

6. Kỹ Năng Lãnh Đạo Quản Lý

 

 

7. Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian

 

 

8. Kỹ Năng Đưa Ra Quyết Định

 

 

9. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

0888 999 764